Terms & conditions

 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Fullsend (BE 0748.816.739), met maatschappelijke zetel te C. Van Kerckhovenstraat 100, 2880 Bornem. Hierna genoemd ‘Leverancier’. Door bevestiging van de offerte, verklaart de Opdrachtgever expliciet dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy policy en deze aanvaardt. U kunt onze privacy policy raadplegen onderaan onze website of opvragen via hi@fullsend.be

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.

 1. Inspanningsverbintenis

3.1. De verbintenissen aangegaan door de Leverancier betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

3.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier te leveren of geleverde diensten en werken.

 1. Annulatie van een bestelling

De annulatie van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang de Leverancier haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1. Elke Overeenkomst heeft een initiële duurtijd van drie maand en wordt na deze termijn stilzwijgend verlengd tenzij anders vermeld. De Overeenkomst is opzegbaar ten minste 2 weken vóór het einde van de initiële duurtijd van drie maand.

5.2. Elke Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

 1. Beroep op derden

6.1. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

6.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

 1. Levering

7.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Fullsend niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

7.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.

8.2. Bij misbruik van de diensten door Opdrachtgever of derden, houdt de Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.

8.3. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.

8.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht door derden zoals bedoeld in artikel 12.5, 12.6 en 12.7 van deze Algemene Voorwaarden) ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier.

8.5. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 1. Overmacht

9.1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van sociale media, advertentie platformen, …

9.2. De Opdrachtgever erkent dat bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.

Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

 1. Intellectuele eigendommen

10.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven eigendom van de Opdrachtgever.

10.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.

10.3. De Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

 1. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

11.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier .

11.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

11.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

11.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

 1. Betaling

12.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

12.2. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.

12.3. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan hi@fullsend.be

12.4. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

12.5. Verzoeken van de Opdrachtgever voor diensten die niet beschreven staan in de overeenkomst kunnen worden beschouwd als bijkomende diensten waarvoor een extra vergoeding wordt aangerekend.

12.6. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, freelancers, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

12.7. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om bijkomende kosten (verzendingskosten, verre verplaatsingen, materialen, …)  die gemaakt worden voor het leveren van de beschreven diensten te vergoeden aan de Leverancier. 

12.8. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 30 dagen bedraagt.

 1. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

13.1. Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. De Leverancier zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Opdrachtgevers werken.

13.2. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om werknemers, bestuurders, zaakvoerders of vaste zelfstandige dienstverleners van de Leverancier in dienst op datum van beëindiging van de Overeenkomst of die tot 12 maanden voordien tewerkgesteld waren, aan te werven of te werk te stellen. Deze bepaling blijft ook van na beëindiging van de Overeenkomst van kracht gedurende 12 maanden. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

 1. Promotie/communicatie

14.1. De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

14.2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Fullsend gerealiseerde producten en diensten worden opgenomen in het portfolio van Fullsend en deze publiekelijk mogen tentoongesteld worden als referentie.

 1. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

 1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd te Bornem op 18/06/2020 en gaan ook in vanaf deze datum.